Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 phucla DT02: Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 phucla DT01: Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 phucla ĐCĐT12: Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 phucla NV10: Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 phucla NV09: Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 phucla NV 08: Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 phucla NV07: "Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã" Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 phucla NV06: Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 phucla NV05: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 phucla NV04: "Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 phucla NV03: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 phucla NV01: Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 Phucla GD 05: Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 Phucla VHTT 05: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 Phucla VHTT 04: Đăng ký hoạt động thu viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang