Ban Bảo Vệ Dân Phố

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố và UBND quận về bổ sung lực lượng bảo vệ dân phố, nhằm động viên toàn thể lực lượng bảo vệ dân phố và các cá nhân tham gia lực lượng này

- Trưởng ban bảo vệ dân phố phường: Đỗ Vi Thắng

- Phó ban bảo vệ dân phố phường: Đỗ Văn...