Yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng vi phạm trên đất nông nghiệp tự tháo dỡ, giải tỏa và tự di dời toàn bộ tài sản, vật dụng, công trình dựng trái phép tại khu đất nông nghiệp Điện Tín ra khỏi khu vực vi phạm hành lang an toàn của các cột anten