UBND - UB. MTTQ phường Phúc La tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-MTTQ-BTT, ngày 06/02/2023 của Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam quận Hà Đông về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận Hà Đông. Ngày 21/02/2023, UBND - UB. MTTQ phường Phúc La tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi) trên địa bàn phường. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy - UBND - UBMTTQ phường,  trưởng các ban ngành, đoàn thể, các ông (bà) là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, trưởng Ban CTMT

Theo kế hoạch, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi ) được lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - phát triển quỹ đất - giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất - đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai - cơ chế, chính sách tài chính, giá đất - chế độ quản lý, sử dụng các loại đất - phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực - hộ gia đình sử dụng đất; Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến. Phương thức thực hiện lấy ý kiến: có thể tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm hoặc góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản giấy, văn bản điện tử, gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc La hoặc hòm thư điện tử: mttqphuongphucla@gmail.com. Thời gian lấy ý kiến toàn dân bắt đầu từ 06/02/2023 đến hết ngày 10/03/2023. Cách thức tổng hợp ý kiến: Các tổ chức thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ luật định chủ động xây dựng kế hoạch lấy ý kiến và tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi về Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc La trước ngày 27/02/2023 để Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc La tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông trước ngày 28/02/2023.

          Việc triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức và toàn dân đối với việc sửa đổi và thi hành Luật Đất đai.

Thực hiện: 

Lê Thương

Viết bình luận

Xem thêm tin tức