tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ của các bộ, ngành , địa phương qua cổng dịch vụ công quốc gia