Kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện không phép trên địa bàn phường Phúc La năm 2024

Xem thêm văn bản